FAQ items aan het laden...
Wat we doen2017-06-08T21:11:57+00:00

Wat doet Spirit of the Age?

Spirit of the Age creëert coalities en begeleidt de samenwerking van verschillende mensen en organisaties die hun krachten bundelen rond een gezamenlijk maatschappelijk doel. Wij zetten onze visie, kennis, ervaring en netwerk in om positieve maatschappelijke ontwikkelingen te initiëren, begeleiden, versnellen en verankeren. We noemen het samenwerkingsontwikkeling.

Hoe doet Spirit of the Age dat?

Spirit of the Age gaat op zoek naar de essentie van organisaties en systemen. En doet een beroep op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle belanghebbenden voor de ontwikkeling van nieuwe, betere, flexibelere samenwerkingsvormen. Daarbij hanteren wij de principes van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek): wij waarderen het goede in mensen en organisaties en focussen op kansen en mogelijkheden, gebaseerd op vertrouwen in elkaar en in de toekomst.

Op welke niveaus doen we dat?
1. Individueel – Door middel van persoonlijke coaching en training op het gebied van samenwerking en dialoog.
2. Team/afdeling – We trainen en begeleiden groepen om beter samen te werken en daarbij diversiteit te waarderen en benutten.
3. Organisatie – We begeleiden organisaties om in dialoog en samenwerking met haar stakeholders hun beleid en strategie te ontwikkelen en hierover te communiceren.
4. Samenleving – We signaleren trends en kansen voor samenwerkingsontwikkeling rond actuele onderwerpen en initiëren en begeleiden coalitievorming en participatie van diverse organisaties en belanghebbenden.

Wat levert dat op?
Wijsheid – inzicht in maatschappelijke trends, organisatieculturen, teamrollen en gedrag.
Winst – krachtige coalities, organisaties, teams en personen die effectief samenwerken.
Waardering – van ieders inbreng èn van het resultaat door verhalen te delen.
Wortels – verankering in organisatie en samenleving door te reflecteren, leren en samen geschiedenis te schrijven.

Waarom doet Spirit of the Age dat?

Spirit of the Age gelooft dat grote en ingewikkelde maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken alleen opgelost worden als we een beroep doen op alle wijsheid en bronnen die er zijn. Dit vraagt om dialoog en samenwerking tussen uiteenlopende partijen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de onderlinge verschillen tussen mensen, culturen, organisaties en generaties leiden vaak tot vervreemding, angst en spanningen.

Spirit of the Age gaat uit van kansen: van het goede in de mens en van de rijkdom van de natuur en wil deze positieve krachten in de samenleving mobiliseren en bundelen. Uit de creatieve spanning die zo ontstaat komen inspirerende inzichten en activiteiten voort die leiden tot een betere balans in organisaties en de samenleving.

Spirit of the Age vraagt commitment: samenwerking is alleen succesvol als iedereen bereid is om te investeren en te delen. En iedere partij respect en waardering voor elkaar toont. Dan zal iedereen ook meeprofiteren van het gezamenlijke resultaat.

Spirit of the Age denkt inclusief en circulair: iedereen doet mee en alles is van waarde. Afval is grondstof voor iets nieuws, dwarsdenkers en nieuwelingen leveren nieuwe inzichten en waardevolle bijdragen. Niets gaat verloren, zoals in de natuur.

Spirit of the Age doet een beroep op persoonlijk leiderschap en eigen verantwoordelijkheid van alle mensen en organisaties om de eigen ontwikkeling en groei in balans te brengen met de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze kinderen en de planeet.

21-diners over de tijdsgeest

Elke seizoenswisseling nodigen we leuke, betrokken en bevlogen mensen, van verschillende organisaties, leeftijden en achtergronden uit om elkaar te ontmoeten op een bijzondere plek. We wisselen gedachten uit over deze tijd: de 21ste eeuw. Het beeld van de tijdgeest dat zo ontstaat, vormt de basis voor onze (gezamenlijke) activiteiten.

Wij zien de volgende trends en ontwikkelingen die vragen om dialoog en samenwerking:

Terug naar de oorsprong – organisaties zijn te complex geworden en afgedreven van hun oorspronkelijke missie en reden van bestaan: dienstverlening aan de samenleving. Medewerkers, klanten en andere belanghebbenden vervreemden en haken af.

Grenzen aan de vrijheid – hoe bewaren we vrede en veiligheid zonder onze (gast)vrijheid en privacy geweld aan te doen? Welke gedeelde waarden en normen zijn essentieel voor onze samenleving? Waar ligt de grens tussen nudging, betutteling en handhaving?

Beroep op solidariteit – tussen generaties: ouderen en jongeren leren van en zorgen voor elkaar; tussen organisaties: zzp’ers werken samen, delen risico’s, grote bedrijven en start-ups leren van elkaar;   tussen mensen: inzet voor kwetsbare groepen, waardering voor andere culturen en ideeën.

Leren van iedereen – we leren niet alleen op school van docenten, maar halen kennis overal vandaan, liefst uit de praktijk. We blijven ook leren en zijn tegelijk leermeester voor anderen. Dit vraagt een hele nieuwe oriëntatie op het onderwijssysteem en de rol van vakdocenten.

Vraag naar verantwoordelijkheid – waar kan je – als burger, bedrijf, bestuurder – invloed uitoefenen? Persoonlijk leiderschap, ondernemerschap, reflectie en ontwikkeling staan centraal in het onderwijs, de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg van de toekomst.

Ga naar de bovenkant